Съгласие за обработване на личните данни


Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 (ЕС)

с настоящото декларирам, че давам съгласие на

ВетВива Рихтер ЕООД , с ЕИК 121414710 и адрес: гр.София, п.к.1360, р-н Връбница, ул.АДАМ МИЦКЕВИЧ No 1., телефон: 02 / 927 99 66 и имейл: privacy@vetviva.bg,

да обработва моите лични данни за целите на:

Изпълнение на поръчка за закупуване на стока от ВетВива Рихтер ЕООД

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, индентификационен номер (ЕГН, ЕИК), адрес и имейл адрес се обработват от ВетВива Рихтер ЕООД за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга

Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и ВетВива Рихтер ЕООД, а именно: предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България – периода от 5 години.

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя с попълването на Форма за оттегляне на съгласие от субекта на данните (приложена под това съгласие), която трябва да бъде изтеглена и попълнена както и изпратена на имейл:  privacy@vetviva.bg , подписана с електронен подпис от моя страна или лично предадена на място в офиса на „ВетВива Рихтер ЕООД , с ЕИК 121414710 и адрес: гр.София, п.к.1360, р-н Връбница, ул.АДАМ МИЦКЕВИЧ No 1. Осведомен/а съм и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.

Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на дадено сега съгласие.

Съзнавам, че в качеството ми на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие имам правата по представеното ми от администратора чрез

Уведомление за поверително третиране на личните данни —»

Уведомление за поверително третиране на личните данни


Данни за Администратора ВетВива Рихтер ЕООД  :

Местоположение: Държава: България; гр.София, п.к.1360, р-н Връбница, ул.АДАМ МИЦКЕВИЧ No 1.

Телефон: 02 / 927 99 66; Ел. поща: privacy@vetviva.bg; Интернет страница: www.vetviva.bg

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категории лични данни:

 • Имена на клиента;
 • ЕГН / ЕИК
 • Телефон за връзка с клиента;
 • Имейл клиента
 • Адрес на клиента.

Нормативното основание е ЗЗД и приложимото законодателство, свързано с покупката на продукти от ВетВива Рихтер ЕООД

Източник:

Личните данни се получават от субекта на данни и не са обществено достъпни или взети от обществено достъпни източници.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за целите по изпълнение на договор за покупка на продукти от ВетВива Рихтер ЕООД:

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

 • Обработването на вашите данни е необходимо за изпълнение на договор с вас или намерението ни да сключим договор за индивидуални клиенти; Нормативното основание е ЗЗ, ЗЗД и приложимото законодателство, свързано с предоставяните от ВетВива Рихтер ЕООД  услуги.
 • Обработването се основава на вашето съгласие;

Съгласие за поверително третиране на лични данни:

Със съгласието Ви да приемете това уведомление за поверително третиране на личните данни, вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Оттегляне на съгласие:

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с писмено заявление за ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ в съответствие с Процедура по оттегляне на съгласието от субекта на данни на ВетВива Рихтер ЕООД

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация:

ВетВива Рихтер ЕООД няма намерение да предава вашите лични данни на трети лица без предварително да получи Вашето съгласие, освен ако това не се изисква по закон.

Период на съхраняване на данните: ВетВива Рихтер ЕООД   ще съхранява Вашите лични данни за не повече от 5 години според действащото законодателство на Република България

Вашите права като субект на личните данни са следните: Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ВетВива Рихтер ЕООД  и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от ВетВива Рихтер ЕООД  личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от ВетВива Рихтер ЕООД  да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от ВетВива Рихтер ЕООД  личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато сте оттеглил своето съгласие;
  • когато сте възразил срещу обработването;
  • когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от ВетВива Рихтер ЕООД , да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез ВетВива Рихтер ЕООД   (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на ВетВива Рихтер ЕООД   или директно на Отговорник по защита на данните на посочените по-горе данни за контакт.